Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2013

Misiuuu
4590 b521
Reposted fromliczbapi liczbapi viakoniecznie koniecznie

June 14 2013

Misiuuu
7621 de06
Reposted fromitsonlylife itsonlylife viapraesens praesens
Misiuuu
Misiuuu
9337 a707 500
Reposted fromclitoris clitoris viaczak czak
Misiuuu
7214 e1c7
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viapraesens praesens

April 11 2013

9344 d951
Reposted frombonker bonker

March 08 2013

Misiuuu
Misiuuu
0568 8a3e
Reposted fromfortytwo fortytwo viawszystkodupa wszystkodupa
6256 95b5
Reposted fromget-fit get-fit viazwierzejuczne zwierzejuczne
Misiuuu

'Jeśli z czymś się borykasz, rozejrzyj się dookoła, a zobaczysz, że wszyscy ludzie z czymś się borykają i że dla nich jest to równie trudne, jak dla Ciebie.'

                                                                                                                  -I wciąż ją kocham
Reposted frombomdia bomdia viazwierzejuczne zwierzejuczne
Misiuuu
7460 d523
Reposted fromsohryu sohryu viazwierzejuczne zwierzejuczne
Misiuuu
7048 691e
Reposted fromkrzysk krzysk viazwierzejuczne zwierzejuczne
Misiuuu
7832 cba4
Reposted fromcountingme countingme viawszystkodupa wszystkodupa
Misiuuu
4859 49c0
Reposted fromsiseniorita siseniorita viawszystkodupa wszystkodupa
Misiuuu
Misiuuu
Uczucia są niebezpieczne. Jeśli się zaczyna coś czuć, traci się odporność.
Reposted frommeovv meovv viawszystkodupa wszystkodupa
Misiuuu
1349 2d0e
Reposted fromowca owca viawszystkodupa wszystkodupa
Misiuuu
Dawanie komuś nieustannie kolejnej szansy jest tak beznadziejne, jak oglądanie po raz tysięczny tego samego filmu z nadzieją, że tym razem zakończenie będzie szczęśliwe.
Reposted fromabsurdlife absurdlife viawszystkodupa wszystkodupa
Misiuuu
5400 cd9c
Reposted fromfirefly31 firefly31 viamaraskowa maraskowa

February 19 2013

Misiuuu
5744 b497
Reposted fromthunderbird thunderbird
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl